Natuurbeheerders

Breeven

Situering

Sinds kort na de eeuwwisseling bezit Natuurpunt een 20-tal hectare grond in de noordelijke punt van Geel, op Ten Aard.  Op de oude Aard met name, ten noorden van de Aardseweg.  Een lange weg, die rustiger wordt hoe dichter men komt bij de landerige kasseiweg aan het eind… Daar, geborgen tussen de Kleine Nete en het kanaal Bocholt-Herentals, ligt het gebied Breeven, een groot bosgebied met landschappelijk waardevolle agrarische gebieden eromheen.  Een deel van de percelen die Natuurpunt er bezit zijn in het VEN aangewezen als ‘Grote Eenheid Natuur’.  Op ongeveer 1 kilometer ten oosten van het Breeven bevindt zich de ‘Grafkelder Coppens’, waar jaarlijks vleermuizen overwinteren.
De naam Breeven is afkomstig van ‘breed ven’: een brede moerassige waterplas in de heide of in het bos.  Het kan een natuurlijke waterplas geweest zijn ofwel ontstaan door het steken van turf, zavel of leem.  Het kan vroeger verschillende economische functies hebben gehad: drinkplaats voor het vee op de heide, wasplaats voor schapen, visplaats…  In de 14de eeuw werd het ven door het bestuur van het bisdom Kamerijk omgevormd tot viskweekvijver.  De waternaam is dan vanaf 1473 overgegaan op de aangrenzende gronden.  In 1759 sprak men van de breevenvijver of breevenwouwer in de gemeynheide.  Volgens de kaart van de Ferraris (1777) bestond het eigenlijke Breeven uit drie tegen elkaar liggende vennen.  De twee ‘kleine’ vennen ten noordoosten en ten zuiden van het grote ven werden in de periode 1777-1850 gedempt of omgezet naar grasland.  Het ven was toen eigendom van de Priorij Onze Lieve Vrouw Ten Troon te Grobbendonk.  Die verkocht op bepaalde tijdstippen vis aan de plaatselijke bevolking ter afwisseling van hun eentonig en arm dieet.   Op de kaart van Vandermaelen (1855) staat het Breeven nog aangeduid als visvijver.  Waarschijnlijk werd het kort nadien, op het einde van de 19de eeuw gedempt en omgezet naar weiland.  Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog werd een diepe ontwateringsgracht gegraven die de Breevendepressie ook nu nog ontwatert naar de Kleine Nete toe.

Het landschap van Breeven is erg uitgestrekt en heel afwisselend.  In het westelijk deel van het gebied komen moerassen voor.  Soorten die men er vindt zijn cyperzegge, waterzuring, oeverzegge, riet, echte valeriaan , gagel, veenpluis en wilgen- en elzenbroekbos.  Langsheen de exploitatie-, toegangs- en openbare wegen doorheen de dennenaanplantingen vindt men relicten van heide: pijpenstrootje, brem, struikhei, schapenzuring, reukgras, biggenkruid enz…  Verder: vochtige graslanden, ruigtes, aanplantingen van Canadapopulieren op voormalige graslanden en eikenbossen met een meer natuurlijke samenstelling.  Tussen intensieve graslanden vindt men nog vrijstaande houtkanten.  Ook aan de randen van de naaldbossen vindt men soms houtkanten van inheemse vegetaties.  Hier en daar staan enkele beuken.  Hoewel deze soort hier van nature niet te verwachten is, komen er nog oude exemplaren voor die inmiddels deel uitmaken van het bos.

Breeven is niet vrij toegankelijke maar we werken aan een uitgestippelde wandeling.  Een wandeling die nu al door Breeven passeert vind je op https://wandelroutes.provincieantwerpen.be/wandel/stad/route892

Wil je de aankopen door Natuurpunt in dit natuurgebied steunen ?
Giften voor de aankoop  van gronden in Breeven zijn welkom op rekening 293-0212075-88 met vermelding van de naam en het nummer van het project :
7769 – Breeven (Geel)

Contact

marc.verachtert@skynet.be